ต่อมข้างก้น

chihuahua logo

ต่อมข้างก้น (Anal Sacs) พบว่า…ในภาวะที่สัตว์เกิดความกลัวหรือไม่ต้องการให้ศัตรูเข้าใกล้ก็จะมีการขับของเหลวที่อยู่ภายในออกมา ของเหลวที่ว่าจะมีสีดำ เหนียว มีกลิ่นเหม็นต่อมข้างก้นจะอยู่ใต้ผิวหนังข้างทวารหนัก ตัวต่อมเป็นกลุ่มเซลล์บุอยู่ที่ผนังของถุงต่อมข้างก้นซึ่งเชื่อมต่อกับทวารหนักด้วยท่อเล็กๆ เซลล์เยื่อบุผนังต่อมจะทำหน้าที่ผลิตของเหลวที่มีกลิ่มเหม็นดังกล่าว การขยายขนาด การอุดตันและการติดเชื้อของถุงต่อมข้างก้น สาเหตุมาจากการเสื่อมสลายของเซลล์ที่อยู่ภายใน และการติดเชื้อแบคที่เรีย ความผิดปกติที่เกิดขึ้นมีหลายชนิด แต่ที่เป็นปัญหากับเจ้าของประกอบด้วยโรคดังนี้

การอุดตันและการอัดแน่น ของของเหลวที่อยู่ภายใน เกิดขึ้นได้เมื่อของเหลวมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ คือมีลักษณะเหนียว ทำให้ขับออกมายากมากขึ้น จึงเกิดการอุดตันและอัดแน่น

การติดเชื้อแบคที่เรียจะพบว่าของเหลวที่บีบออกมาผ่านช่องทวารหนัก มีลักษณะสีเหลือง หรือมีเลือดปนออกมา

การเกิดฝีหรือหนองภายในในบางรายที่เกิดการติดเชื้อแบคที่เรียที่รุนแรงแล้วไม่ได้ทำการรักษาตั้งแต่ ต้น ก่อให้เกิดการอักเสบรุนแรงและเป็นฝีตามมา ก็จะทำให้ ผิวหนังด้านนอกที่ปกคลุมถุงต่อมข้างก้น มีลักษณะ บวม แดง ร้อนปวด เมื่อฝีปะทุ จะมีน้ำหนองและเลือดไหลปนออกมา บริเวณรอบๆทวารหนัก

การเกิดเนื้องอกโดยอาจพัฒนาเป็นเนื้องอกชนิดร้ายแรง adenocarcinoma การเกิดเนื้องอกพบได้ค่อนข้างน้อย

ต่อมข้างก้นในชิวาวา

>การรักษา
โดยการบีบต่อมข้างก้นผ่านผิวหนัง บริเวณ เลข 5 กับเลข 8ใต้ทวารหนัก ในรายที่ติดเชื้อแบคที่เรียต้องทำการชะล้างภายในด้วยยาปฏิชีวนะ รายที่เกิดฝีต้องกรีดเปิดถุงข้างก้นเพื่อนะบายหนอกออก นอกจากนั้นอาจจำเป็นต้องกินยาร่วมด้วย เป็นระยะเวลา 10-14 วัน บางครั้งสำหรับบางราย แพทย์อาจทำการวางยาซึมก่อนการบีบ เนื่องจากบางรายที่เป็นมาก มีความเจ็บปวดมากระหว่างทำการรักษา

การป้องกันการเกิดโรค
ควรให้น้องชิบริโภคอาหารที่มีใย กากสูงเพื่อลดการอุดตัน และอาจทำการบีบต่อมข้างก้นทุก 1-2 เดือน เพื่อขับเอาของเหลวที่สะสมอยู่ภายในออก