พิษจากองุ่นและลูกเกต

chihuahua logo

พิษจากองุ่นและลูกเกต

อาการที่พบคือ หากสุนัขกินองุ่นหรือลูกเกตมากกว่าหรือเท่ากับ 3 กรัม/น.น.ตัว สุนัขจะแสดงอาการของภาวะไตวายเฉียบพลัน (สารพิษจากเชื้อราในองุ่นหรือลูกเกตจะส่งผลการเสื่อมและตายของเซลล์เยื่อบุท่อไต ทำให้เลือดไปเลี้ยงไตน้อยลงและเกิดความผิดปกติ) โดยแสดงอาการอาเจียนภายใน 2-3 ชั่วโมงหลังกิน องุ่นหรือลูกเกต และเบื่ออาหาร ซึม ท้องเสีย สุนัขจะปัสสาวะลดลงหรือไม่มีปัสสาวะ ร่างกายอ่อนแรง

การรักษา หลังจากที่น้องชิของเราหม่ำๆ องุ่นหรือลูกเกตเข้าไป เราต้องพยายามทำให้น้องอาเจียนออกมา อาจจะใช้ยากระตุ้นเพื่อให้อวก หรืออาจให้ผลถ่านแก่สุนัขเพื่อดูดซึมสารต่างๆ ที่เป็นสาเหตุทำให้น้องชิเกิดความผิดปกติจากการกินองุ่นหรือลูกเกต เนื่องจากขบวนการผลิตลูกเกดต้องอาศัยการอบแห้ง ดังนั้นการให้ผงถ่านอาจทำให้สารละลายของยาและพองตัวมากขึ้นได้ ทางที่ดีที่สุดควรนำน้องชิไปพบสัตวแพทย์ดีที่สุด

chihuahua grape